پاچنبری(کلاب فوت)کودکان بدشکلی و چرخش غیرطبیعی پا به داخل و پایین

پاچنبری(کلاب فوت)کودکان بدشکلی و چرخش غیرطبیعی پا به داخل و پایین