آیا می توان در خانه اقداماتی برای کمک به کودکی که لکنت زبان دارد انجام داد؟

آیا می توان در خانه اقداماتی برای کمک به کودکی که لکنت زبان دارد انجام داد؟