چرا کودکان دندان‌قروچه می‌کنند؟

چرا کودکان دندان‌قروچه می‌کنند؟