چه کاری باید برای کنترل آن انجام داد؟

چه کاری باید برای کنترل آن انجام داد؟