داشتن حالت و وضعیت ۱مناسب مهم است

داشتن حالت و وضعیت 1مناسب مهم است