مقابله کردن و حمایت کردن

مقابله کردن و حمایت کردن