نوع عمدتاً تکانشی بیش فعال

نوع عمدتاً تکانشی بیش فعال