گذاشتن پای کودک در آب سرد یا گرم

گذاشتن پای کودک در آب سرد یا گرم