عوارض ناشی از وزن کم هنگام تولد چیست؟

عوارض ناشی از وزن کم هنگام تولد چیست؟